Het ontstaan van Twente


Als je nu door Twente fietst zul je dingen tegenkomen die heel lang geleden ontstaan zijn.
Bij het fietsen zul je soms heuvels tegenkomen. Deze zijn niet echt steil maar klimmen langzaam op in hoogte. Je bent dan op een stuwwal terechtgekomen
Stuwwallen zijn140000 jaar geleden ontstaan in de ijstijd.Vanuit ScandinaviŽ rukte het landijs op en bedekte op een bepaald moment het grootste deel van Nederland. In eerste instantie schoof het via de rivierdalen naderbij en drukte met enorme kracht de wanden opzij. De zwaar bevroren kleilagen boden flink weerstand, lieten zich nauwelijks verplaatsen en werden daarom omhoog gedrukt. Tientallen meters, zo ontstonden de heuvels in Noord- en Oost Twente. 

                                                       stuwwal
Na de ijstijden blijft het nog lang erg koud er waait een enorme poolstorm over het land. Niets groeide de stormen bliezen alles weg.

Eindelijk wordt het wat warmer, Twente is stuwwal3bedekt met dekzand waar dennenbossen maar ook eiken en hazelaars groeien. In de bossen leven dan bruine beren, wolven de oeros en het wilde zwijn.

Door de warmte smelten de ijsmassa’s in ScandinaviŽ en de Noordzee stroomt vol. Mammoeten en wolharige neushoorns sterven uit. Waarschijnlijk zijn ze verrast door het opkomende water. Doordat het water blijft stijgen, dringt het ook Oost Overijssel binnen, waardoor moerassen en veengebieden ontstaan.
De das, bunzing en wilde kat komen in de bossen voor.

steentijdDe eerst bewoners van onze streek kwamen ongeveer 10.000 jaar geleden. Deze eerste bewoners waren nomaden Ze leefden van de visvangst en de jacht en wat de natuur ze verder bood. Twente was in deze tijd heel dun bevolkt. Er waren toen slechts enkele honderden inwoners. Deze tijd noemen we ook wel de Steentijd

De eerste landbouwers vestigden zich op de dekzandruggen de rivierduintjes en de oeverwallen. Met stenen bijlen kapten ze open plekken in het bos of branden stukken bos weg. Ze legden akkertjes aan en verbouwden gerst, vlas en tarwe. Het bos verdwijnt en maakt plaats voor heide. Ze gebruikten al gereedschap zoals de houten ploeg en de hak( soort beitel)
De eerste landbouwers noemen we het Trechterbekervolk.

De periode die daar op volgt heet het bronzen tijdperk
Twente werd toen ook bevolkt door herdersvolken. Ze zwierven met hun schapen, geiten en runderen door de bossen. Ze kapten ook bossen en maakten er weidegrond van voor hun vee. Ze werden het standbekervolk genoemd.
Naast tenten ontstonden er primitieve boerderijen, die ze op heuveltjes of andere hoogten bouwden
Ze gebruikten stenen werktuigen maar ook bronzen werktuigen, waardoor ze de zwaardere grond goed konden bewerken. Het volk noemden ze het klokbekervolk.
Al die namen hebben ze gegeven naar het aardewerk wat men later vond.
Later in de tijd worden er steeds meer gebieden ontgonnen, dat kwam door de enorme bevolkingstoename. Er was meer behoefte aan voedsel en een plek om te wonen. De bossen werden gerooid om akkers van te maken.De bossen konden zich niet meer herstellen en veranderden in heidevelden en gevaarlijke moerassen.
De mensen woonden verspreid, ze maakten om hun akkertjes een lage wal om ze te beschermen tegen de dieren. Ze moesten ook vaak van plaats wisselen omdat de grond niet vruchtbaar meer was. Per jaar hadden ze wel 25 veldjes nodig (40m x 40m), de rest lag braak of werd gebruikt voor het vee.
Het gereedschap wat men uit die tijd vond was van ijzer gemaakt, we noemen die tijd ook wel de IJzertijd ijzertijd

In deze tijd maakt de oorspronkelijke bevolking, de Tubanten, plaats voor de uit het noordoosten binnenkomende Germanen. Waarschijnlijk komt de naam Twente daar vandaan,
De landbouw ontwikkelt zich steeds verder de boerderijen worden met het stuk grond eromheen essen. De werktuigen veranderen en er worden afspraken gemaakt hoe het land verdeeld moet worden.
Deze ontwikkeling kun je lezen in de stukken over de Essen en de Esdorpen.